Steward to Joseph

Over de naam:
"Zoals de huisknecht dienstbaar was bij het openbaar maken van Jozef aan zijn broers, zo wil Steward to Joseph dienstbaar zijn in het openbaar maken van Jeshua aan Israël."
We kunnen in Genesis 43 lezen over de huisknecht van Jozef. Jozef was in heel zijn leven een type van de Messias Jeshua. Zoals hij zich als koning bekendmaakte aan zijn broers, zo zal ook Jeshua zich als Koning bekend maken aan zijn Israëlische broeders. De huisknecht van Jozef diende in het huis van Jozef, en verzorgde alle praktische zaken om zo het werk van de onderkoning mogelijk te maken. Ook wij als gelovigen zijn geroepen om de Koning te dienen in Zijn werk. In 1 Kor. 4:1 staat dat wij zijn aangewezen als dienstknechten over de geheimenissen van God. Door zo te dienen in het geestelijke huis van de grote Jozef, Jeshua, mogen ook wij ons steentje bijdragen aan de bekendmaking van Jeshua aan zijn volk. 


Over ons werk:
Bij alles wat er wordt gezegd, geschreven en gedaan gaat alle eer en glorie naar de Schepper van hemel en aarde, de God van Abraham, Izak en Jacob, de God van Israel en onze Here Jezus Christus, de Redder en Verlosser van de wereld, de Messias van Israel.

Steward to Joseph is ontstaan vanwege de liefde voor de Here God, HaShem (de Naam), Zijn Woord en Zijn beloftes. In de Bijbel staat Gods plan overduidelijk geschreven voor Zijn eerste verbondsvolk, Israel en voor de wereld. 2 Petrus 3:9 zegt dat de Here God niet wil dat ook maar iemand verloren gaat, maar dat iedereen tot bekering komt. 'Iedereen' betekent zowel Jood als heiden (een niet-Jood). Dat komt door de hele bijbel heen naar voren. De Here God maakt duidelijk in Zijn onfeilbaar Woord, de Bijbel, wat Zijn principes zijn. Zijn wezen wordt zichtbaar, Zijn karakter. Hij is liefde, lankmoedig, goedertieren, goed, rechtvaardig, heilig en trouw.

Toen de Almachtige Zijn liefde aanbood aan Abraham, daarna aan Izak en aan Jacob, sloot Hij met deze drie aartsvaders een verbond. Een verbond waarvan Hij Zelf zei dat dit Eeuwig zal duren. Met Abraham: Genesis 17:7 Met Izak Genesis 17:19 De psalmist schrijft in hoofdstuk 105:8-10 ' Hij gedenkt Zijn verbond tot in der eeuwigheid; het woord dat Hij ingesteld heeft tot in duizend geslachten; Het verbond, dat Hij met Abraham heeft gemaakt en Zijn eed aan Izak, welke Hij ook gesteld heeft aan Jacob tot een inzetting, aan Israel tot een EEUWIG verbond.'

Het verbond geldt nog steeds tot op de dag vandaag. Niet omdat Israel zo trouw of zo goed was. Maar omdat de Here God ZIJN Woord heeft gegeven. En wat Hij belooft, dat houdt Hij ook. Anders zou het woord EEUWIG zijn waarde verliezen.

Het eerste verbond werd door de ongehoorzaamheid van het Joodse volk zelf teniet gedaan en daarom beloofde de Here God een nieuw verbond in Jeremia 31:31. Dit is werkelijkheid geworden in het geweldige werk van Jeshua, onze Here Jezus. En dit geweldige nieuws willen en MOGEN wij het zo geliefde Joodse volk NIET onthouden. Als we niet vertellen van de waarheid van de Schepper van het heelal, dan worden wij daar ook verantwoordelijk voor gehouden. Maar wij doen het, omdat wij van hen houden. De liefde van Jeshua dringt ons.

Onze doelstelling

"...zoals de huisknecht dienstbaar was bij het openbaar maken van Jozef aan zijn broers, zo wil 'Steward to Joseph' dienstbaar zijn in het openbaar maken van Jeshua aan Israël."