Steward to Joseph

Over de naam:
"Zoals de huisknecht dienstbaar was bij het openbaar maken van Jozef aan zijn broers, zo wil Steward to Joseph dienstbaar zijn in het openbaar maken van Jeshua aan Israël."
We kunnen in Genesis 43 lezen over de huisknecht van Jozef. Jozef was in heel zijn leven een type van de Messias Jeshua. Zoals hij zich als koning bekendmaakte aan zijn broers, zo zal ook Jeshua zich als Koning bekend maken aan zijn Israëlische broeders. De huisknecht van Jozef diende in het huis van Jozef, en verzorgde alle praktische zaken om zo het werk van de onderkoning mogelijk te maken. Ook wij als gelovigen zijn geroepen om de Koning te dienen in Zijn werk. In 1 Kor. 4:1 staat dat wij zijn aangewezen als dienstknechten over de geheimenissen van God. Door zo te dienen in het geestelijke huis van de grote Jozef, Jeshua, mogen ook wij ons steentje bijdragen aan de bekendmaking van Jeshua aan zijn volk. 


Over ons werk:
Bij alles wat er wordt gezegd, geschreven en gedaan gaat alle eer en glorie naar de Schepper van hemel en aarde, de God van Abraham, Izak en Jacob, de God van Israel en onze Here Jezus Christus, de Redder en Verlosser van de wereld, de Messias van Israel.

Steward to Joseph is ontstaan vanwege de liefde voor de Here God, HaShem (de Naam), Zijn Woord en Zijn beloftes. In de Bijbel staat Gods plan overduidelijk geschreven voor Zijn eerste verbondsvolk, Israel en voor de wereld. 2 Petrus 3:9 zegt dat de Here God niet wil dat ook maar iemand verloren gaat, maar dat iedereen tot bekering komt. 'Iedereen' betekent zowel Jood als heiden (een niet-Jood). Dat komt door de hele bijbel heen naar voren. De Here God maakt duidelijk in Zijn onfeilbaar Woord, de Bijbel, wat Zijn principes zijn. Zijn wezen wordt zichtbaar, Zijn karakter. Hij is liefde, lankmoedig, goedertieren, goed, rechtvaardig, heilig en trouw.

Toen de Almachtige Zijn liefde aanbood aan Abraham, daarna aan Izak en aan Jacob, sloot Hij met deze drie aartsvaders een verbond. Een verbond waarvan Hij Zelf zei dat dit Eeuwig zal duren. Met Abraham: Genesis 17:7 Met Izak Genesis 17:19 De psalmist schrijft in hoofdstuk 105:8-10 ' Hij gedenkt Zijn verbond tot in der eeuwigheid; het woord dat Hij ingesteld heeft tot in duizend geslachten; Het verbond, dat Hij met Abraham heeft gemaakt en Zijn eed aan Izak, welke Hij ook gesteld heeft aan Jacob tot een inzetting, aan Israel tot een EEUWIG verbond.'

Het verbond geldt nog steeds tot op de dag vandaag. Niet omdat Israel zo trouw of zo goed was. Maar omdat de Here God ZIJN Woord heeft gegeven. En wat Hij belooft, dat houdt Hij ook. Anders zou het woord EEUWIG zijn waarde verliezen.

Het eerste verbond werd door de ongehoorzaamheid van het Joodse volk zelf teniet gedaan en daarom beloofde de Here God een nieuw verbond in Jeremia 31:31. Dit is werkelijkheid geworden in het geweldige werk van Jeshua, onze Here Jezus. En dit geweldige nieuws willen en MOGEN wij het zo geliefde Joodse volk NIET onthouden. Als we niet vertellen van de waarheid van de Schepper van het heelal, dan worden wij daar ook verantwoordelijk voor gehouden. Maar wij doen het, omdat wij van hen houden. De liefde van Jeshua dringt ons.

Bestuur

Steward to Joseph heeft een bestuur dat bestaat uit drie leden.

Voorzitter: Martin Moerland
Secretaris & Penningmeester: Arie van Ooijen
Bestuurslid: Marcel Klerks

Arie van Ooijen:
Een broeder met maar één doel voor ogen; de Here God te dienen en Hem gehoorzaam te zijn. Verspreiding van het Evangelie in met name Israel, maar natuurlijk ook in Nederland vindt hij heel belangrijk en maakt daar tijd voor vrij. Arie is getrouwd met zijn lieve, creatieve vrouw Ferdina en samen hebben zij 6 kinderen. Hij is werkzaam als chemicus in Nederland, bij een bedrijf dat o.a. conserveringsmiddelen produceert. Het is de liefde die hij heeft voor zijn Redder, de Here Jezus, om het evangelie te vertellen aan de mensen om hem heen. Arie is heel trouw in het werk dat hij mag doen en handelt heel adequaat. Krijgt hij vandaag een opdracht, dan is het bij wijzen van spreken gisteren al gedaan. Vanaf zijn jeugd mocht hij heel vaak naar het land van God gaan. Zijn liefde voor de Here Jezus en het uitverkoren volk van God, Israel, laat hij zien door al de talenten en de eigenschappen, die hij heeft ontvangen, in te zetten om het goede nieuws overal te laten horen of de mogelijkheid creëren dat het gehoord wordt en met name in het land Israel. Als eenmaal de motor draait, dan heeft Arie de potentie hem draaiende te houden. (dankzij de Here Jezus!)

Vier woorden die Arie omschrijven zijn: duidelijkheid, directheid, handelend en trouw.


Martin Moerland:
Gehuwd met Marja en als gezin gezegend met drie kinderen, waarvan allen getrouwd zjin, en inmiddels opa en oma van 10 kleinkinderen. Gods zegeningen zijn groot. Martin mag door genade zeggen: wij zijn allemaal kinderen van de God van Israel en weten ons geborgen in de Here Jezus Christus. In juni 2011 werd Martin gevraagd om deel te nemen aan Steward to Joseph. Na gebed heeft hij hier ja opgezegd. Martin en zijn gezin dragen Israel een warm hart toe. Zij geloven dat Israel het volk van God is zoals genoemd in de Bijbel. Zij geloven dat het een Bijbelse opdracht is om voor Gods volk te bidden en hen te bemoedigen. De wijze waarop Steward to Joseph gestalte geeft aan het bemoedigen van onze broeders en zusters in Israel en om hen de Liefde van God door Zijn Woord te laten zien, dat de Here Jezus ook voor hen Zijn Leven heeft gegeven aan het kruis van Golgotha, maar het belangrijkste: dat Hij is opgestaan, geeft hem een warm gevoel en daarom wil hij zich, zij het op dit moment naar eigen zeggen nog aarzelend, graag inzetten voor het werk van Steward to Joseph. Martin wenst u van harte Gods zegen.

Vier woorden die Martin omschrijven zijn: Tof, doorzetter, bewogen en liefdevol.

Marcel & Elisheva Klerks:
Dit echtpaar is woonachtig in Zwitserland samen met hun vier prachtige kinderen. Beiden zijn zij kinderen van de Allerhoogste en zijn blij in de Heer. Marcel woonde tot 2008 in Nederland, maar nadat hij in april 2008 met Elisheva in het huwelijksbootje is gestapt zijn zij samen in de Alpen gaan wonen. Marcel werkte voorheen bij de marine en de politie, maar enkele jaren geleden part-time evangelist geworden. Dit omdat hij de roepstem van de Here Jezus wilde gehoorzamen. Dit jonge stel stelt hun vertrouwen voor 100% op de Here God, die trouw is aan Zijn belofte. Zowel aan hen, als aan Zijn beloften in Israel. Elisheva, geboren en getogen in Zwitserland, werkt in de zorg. Ze staat volledig achter haar man, in Woord, daad en gebed. Marcel gaat een aantal keren per week de straat op, om het Heil, wat in de Here Jezus te vinden is, aan de wereld te verkondigen. Daarnaast is ook hij werkzaam in de zorg. Het verlangen van hen Marcel is om meerdere malen per jaar grote outreaches naar Israel te organiseren en te leiden. Dit gaat om groepen van circa 30 personen per keer. Bovendien is Marcel, samen met oprichters Johan en Linda Schep betrokken bij 'Gods genade team'. Dat is een groep van circa 30 toegewijde jonge mannen die 6 maal per jaar in groepen van 4 naar Israel gaan Evangeliseren. Marcel gaat soms mee als leidinggevende. Beiden maken ze de Here Jezus groot door hun leven heen.

Vier woorden die Marcel omschrijven zijn: trouw, liefdevol, duidelijk, aanstekelijk.

Bert-Jan Schuurman (oud veldwerker, tot medio 2020):
Kwam tot een levend geloof in Zijn persoonlijke Redder de Here Jezus en begon een heel nieuw leven waarin hij de grote vreugde in zijn hart niet meer voor zich zelf kon houden. Daarom begon hij anderen te vertellen van deze zekerheid, deze hoop, deze vrede, deze redding, dat ieder mens wordt aangeboden in de Here Jezus. Op deze nieuwe weg groeide Bert-Jan in zijn geloof en de relatie met zijn Redder en hij merkte ook een steeds groter wordende liefde voor het Joodse volk, Gods uitverkoren volk, Israel. Hij nam een geloofsstap en gaf zijn baan op in de overtuiging en zekerheid dat de Almachtige Zelf hem in alles zou voorzien. En tot dusver bewijst de Heer Zijn trouw aan Bert-Jan telkens weer. Daarvan heeft hij genoeg getuigenissen. Bert-Jan ging regelmatig voor periodes van 3 maanden naar Israel om relaties te bouwen met mensen die tijdens de outreaches tot geloof gekomen zijn. Verder leidde hij een aantal keren per jaar outreaches van groepen van circa 4 personen voor kortere perioden. Bert-Jan heeft eigenschappen, die hem heel uniek maken. Deze kenmerken hem als een door God geroepene, om uit te gaan in het arbeidsveld van de Heer en daar te zaaien en te oogsten. We zijn zeer verheugd dat Bert-Jan in 2017 in het huwelijk mocht treden met JoAnn uit Amerika. Samen mogen zij nu de Heer dienen.

Vier accentwoorden die hem uitstekend omschrijven zijn: enthousiast, vrolijk, bewogen, samenwerkend

Sjoerd de Vries (oud-bestuurslid):
Heeft een grote liefde voor Adonai, de Here God, Zijn Woord de Bijbel, de Here Jezus, zijn Redder, het volk Israel en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Hij is gepensioneerd. Momenten om anderen te vertellen van de Here Jezus laat hij niet liggen en geeft hier en daar cd's met actuele preken verder aan mensen van wie hij hun interesse heeft mogen winnen. Hij wordt in alles bijgestaan door zijn lieve en zorgzame vrouw Nannie. Beiden zijn zij gericht op het plan, dat de almachtige Schepper heeft voor Zijn volk Israel en dus voor de hele wereld. Daarvoor geven zij hun tijd, kracht en energie. Wanneer zij hun gebeden mogen uitspreken naar de Hemelse Vader in de naam van Jeshua, dan zegenen zij het Joodse volk en bidden voor de vrede van Jeruzalem en doen zoals de Eeuwige gezegd heeft in Psalm 122:6 'Bidt voor de vrede van Jeruzalem' Hiermee geven zij blijk van het verstaan van Gods alomvattende heilsplan. Want het goddelijke geluk voor Israel, zal een zegen zijn voor heel de wereld. 

Vier woorden die Sjoerd omschrijven zijn: kennis, wijsheid, beslissend, motiverend.

In Memorian van StoJ oud- secretaris, Bert van Deuren:
Zaterdag 23 maart 2013 is onze dierbare broeder Bert van Deuren heel vredig van ons heen gegaan en door de HERE tot zich genomen in Zijn heerlijkheid. Bert leefde vanuit de zekerheid: “Want het leven is mij Christus en het sterven gewin“. Wij zijn hem bijzonder dankbaar voor het vele werk wat hij voor onze stichting heeft gedaan de 10 voorgaande jaren. Wij van StoJ zijn hem bijzonder dankbaar voor zijn jarenlange inzet en wijsheid bij het realiseren van de belangrijke doelstelling om het evangelie van Jeshua HaMashiach bekent te maken aan het Joodse volk. We missen hem als broeder en vriend.

Jaarverslagen

Onze doelstelling

"...zoals de huisknecht dienstbaar was bij het openbaar maken van Jozef aan zijn broers, zo wil 'Steward to Joseph' dienstbaar zijn in het openbaar maken van Jeshua aan Israël."